P-setninger:

Sikkerhetssetninger - generelt:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 Les etiketten før bruk.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.

Sikkerhetssetninger - forebygging:

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.

P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

 

P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.

 

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

 

P220 Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy /…/brennbare materialer.

 

P221 Må ikke blandes med brennbare stoffer.

 

P222 Unngå kontakt med luft.

 

P223 Unngå all kontakt med vann, på grunn av fare for voldsom reaksjon og eksplosjonsaktig brann.

 

P230 Holdes fuktet med …

 

P231 Håndteres under inertgass.

 

P232 Beskyttes mot fuktighet.

 

P233 Hold beholderen tett lukket.

 

P234 Oppbevares bare i originalbeholder.

 

P235 Oppbevares kjølig.

P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

P241 Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

P242 Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P244 PReduksjonsventiler skal holdes fri for fett og olje.

P250 Må ikke utsettes for sliping/støt/…/friksjon.

P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P263 Unngå kontakt under graviditet/amming.

P264 Vask … grundig etter bruk.

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P281 Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

P282 Bruk kuldeisolerende hansker /visir/øyevern.

P283 Benytt brannbestandige/flammehemmende klær.

 

P284 Bruk åndedrettsvern.

 

P285 Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

 

P231 + P232 Håndteres under inertgass. Beskyttes mot fuktighet.

 

P235 + P410 Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.

 

Sikkerhetssetninger - tiltak: 

 

P302 VED HUDKONTAKT:

 

P303 VED HUDKONTAKT (eller håret):

 

P304 VED INNÅNDING:

 

P305 VED KONTAKT MED ØYNENE

 

P306 VED KONTAKT MED KLÆR:

 

P307 Ved eksponering:

 

P308 Ved eksponering eller mistanke om eksponering:

 

P309 Ved eksponering eller ubehag:

 

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 

P311 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

 

P313 Søk legehjelp.

 

P314 Søk legehjelp ved ubehag.

P315 Søk legehjelp umiddelbart.

 

P320 Særlig behandling kreves umiddelbart (se … på etiketten).

 

P321 Særlig behandling (se … på etiketten).

 

P322 Særlige tiltak (se … på etiketten).

 

P330 Skyll munnen.

 

P331 IKKE framkall brekning.

 

P332 Ved hudirritasjon:

 

P333 Ved hudirritasjon eller utslett:

 

P334 Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

 

P335 Børst bort løse partikler fra huden.

 

P336 Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området.

 

P337 Ved vedvarende øyeirritasjon:

 

P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

 

P340 Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

 

P341 Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

 

P342 Ved symptomer i luftveiene:

 

P350 Vask forsiktig med mye såpe og vann.

 

P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

 

P352 Vask med mye såpe og vann.

 

P353 Skyll/dusj huden med vann.

P360 Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

 

P361 Tilsølte klær må fjernes straks.

 

P362 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

 

P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

 

P370 Ved brann:

 

P371 Ved større brann og store mengder:

 

P372 Eksplosjonsfare ved brann.

 

P373 IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive varer.

 

P374 Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

 

P375 Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

 

P376 Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

 

P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.

 

P378 Slukk med:....

 

P380 Evakuer området.

 

P381 Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

 

P390 Absorber spill for å hindre materiell skade.

 

P391 Samle opp spill.

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 

P301 + P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

 

P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

 

P302 + P334 VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

 

P302 + P350 VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.

 

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

 

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

 

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

 

P304 + P341 VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

 

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

 

P306 + P360 VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

 

P307 + P311 Ved eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 

P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

 

P309 + P311 Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 

P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

 

P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

 

P335 + P334 Børst bort løse partikler fra huden. Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

 

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 

P342 + P311 Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

 

P370 + P376 Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

 

P370 + P378 Ved brann: Slukk med …

 

P370 + P380 Ved brann: Evakuer området.

 

P370 + P380 + P375 Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

 

P371 + P380 + P375 Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.


 

Sikkerhetssetninger - oppbevaring

 

P401 Oppbevares …

 

P402 Oppbevares tørt.

 

P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.

 

P404 Oppbevares i lukket beholder.

 

P405 Oppbevares innelåst.

 

P406 Oppbevares i korrosjonsbestandig/… beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.

 

P407 Se til at det er luft mellom stabler/paller.

 

P410 Beskyttes mot sollys.

 

P411 Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ...°C /... °F.

 

P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

 

P413 Bulkmengder på over ...kg/...lbs oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ...°C /... °F.

 

P420 Må oppbevares adskilt fra andre materialer.

 

P422 Oppbevar innholdet under …

 

P402 + P404 Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.

 

P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

 

P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

 

P410 + P403 Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.

 

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

 

P411 + P235 Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere

enn ...°C /... °F. Oppbevares kjølig.

Sikkerhetssetninger – disponering

 

P501  Innhold/beholder leveres til …

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.