H-setninger:

H200 Ustabile eksplosive varer.

H201 Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.

H202 Eksplosjonsfarlig; stor fare for utkast av fragmenter.

H203 Eksplosjonsfarlig; fare for brann, trykkbølge eller utkast av fragmenter.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.

H204 Fare for brann eller utkast av fragmenter.

H205 Fare for masseeksplosjon ved brann.

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

H221 Brannfarlig gass.

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H223 Brannfarlig aerosol.

H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H228 Brannfarlig fast stoff.

H240 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H241 Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H242 Brannfarlig ved oppvarming.

H250 Selvantenner ved kontakt med luft.

H251 SSelvopphetende; kan selvantenne.

H252 Selvopphetende i store mengder; kan selvantenne.

H260 Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.

H261 Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.

H270 Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.

H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

 

H272 Kan forsterke brann; oksiderende.

 

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

 

H281 Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.

 

H290 Kan være etsende for metaller.

 

H300 Dødelig ved svelging.

 

H301 Giftig ved svelging.

 

H302 Farlig ved svelging.

 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

 

H310 Dødelig ved hudkontakt.

 

H311 Giftig ved hudkontakt.

 

H312 Farlig ved hudkontakt.

 

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

 

H315 Irriterer huden.

 

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

 

H318 Gir alvorlig øyeskade.

 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

 

H330 Dødelig ved innånding.

 

H331 Giftig ved innånding.

 

H332 Farlig ved innånding.

 

H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

 

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

 

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H340 Kan gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H350 Kan forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H360 Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>

H362 Kan skade barn som ammes.

H370 Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H371 Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H372 Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H373 Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding.

 

H360F Kan skade forplantningsevnen.

 

H360D Kan gi fosterskader.

 

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

 

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.