R setninger:

R1 Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.

R2 Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder.

R3 Meget eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.

 

Bemerk, disse R-setninger gjelder ikke lenger!

 

R4 Danner meget følsomme eksplosjonsfarlige metallforbindelser.

R5 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

R6 Eksplosjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.

R7 Kan forårsake brann.

R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.

R9 Eksplosjonsfarlig ved blanding med brennbare stoffer.

R10 Brannfarlig.

R11 Meget brannfarlig.

R12 Ekstremt brannfarlig.

R14 Reagerer voldsomt med vann.

R15 Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser.

R16 Eksplosjonsfarlig ved blanding med oksiderende stoffer.

R17 Selvantennelig i luft.

R18 Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

R19 Kan danne eksplosive peroksider.

R20 Farlig ved innånding.

R21 Farlig ved hudkontakt.

R22 Farlig ved svelging.

R23 Giftig ved innånding.

R24 Giftig ved hudkontakt.

R25 Giftig ved svelging.

R26 Meget giftig ved innånding.

R27 Meget giftig ved hudkontakt.

R28 Meget giftig ved svelging.

R29 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.

R30 Kan bli meget brannfarlig under bruk.

R31 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.

R32 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass.

R33 Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk.

R34 Etsende.

R35 Sterkt etsende.

R36 Irriterer øynene.

R37 Irriterer luftveiene

R38 Irriterer huden

R39 Fare for alvorlig varig helseskade.

R40 Mulig fare for kreft

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

R42 Kan gi allergi ved innånding.

R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

R44 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.

R45 Kan forårsake kreft.

R46 Kan forårsake arvelige skader.

R48 Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning.

R49 Kan forårsake kreft ved innånding.

R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

R51 Giftig for vannlevende organismer.

R52 Skadelig for vannlevende organismer.

R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R54 Giftig for planter.

R55 Giftig for dyr.

R56 Giftig for jordlevende organismer (jordbunnsorganismer).

R57 Giftig for bier.

R58 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

R59 Farlig for ozonlaget.

R60 Kan skade forplantningsevnen.

R61 Kan gi fosterskader.

R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen.

R63 Mulig fare for fosterskade.

R64 Kan skade barn som får morsmelk.

R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet

R68 Mulig fare for varig helseskade.

 

Kombinasjonssetninger
Når flere setninger kombineres i én setning, ihht. §15 i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, skal ordlyden på setningene være som angitt nedenfor. Kombinasjonen regnes som en setning:

R14/15 Reagerer voldsomt med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser.

R15/29 Reagerer med vann under dannelse av giftige og ekstremt brannfarlige gasser.

R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.

R20/22 Farlig ved innånding og svelging.

R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging.

R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging.

R23/24 Giftig ved innånding og hudkontakt.

R23/25 Giftig ved innånding og svelging.

R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.

R24/25 Giftig ved hudkontakt og svelging.

R26/27 Meget giftig ved innånding og hudkontakt.

R26/28 Meget giftig ved innånding og svelging.

R26/27/28 Meget giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.

R27/28 Meget giftig ved hudkontakt og svelging.

R36/37 Irriterer øynene og luftveiene.

R36/38 Irriterer øynene og huden.

R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.

R37/38 Irriterer luftveiene og huden.

R39/23 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding.

R39/24 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved hudkontakt.

R39/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved svelging.

R39/23/24 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding og hudkontakt.

R39/23/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding og svelging.

R39/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved hudkontakt og svelging.

R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging.

R39/26 Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding.

R39/27 Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved hudkontakt.

R39/28 Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved svelging.

R39/26/27 Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding og hudkontakt.

R39/26/28 Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding og svelging.

R39/27/28 Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved hudkontakt og svelging.

R39/26/27/28 Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging.

R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.

R48/21 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved hudkontakt.

R48/22 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging.

R48/20/21 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding og hudkontakt.

R48/20/22 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding og svelging.

R48/21/22 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved hudkontakt og svelging.

R48/20/21/22 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging.

R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.

R48/24 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved hudkontakt.

R48/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging.

R48/23/24 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding og hudkontakt.

R48/23/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding og svelging.

R48/24/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved hudkontakt og svelging.

R48/23/24/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i

vannmiljøet

R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R68/20 Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding.

R68/21 Farlig: mulig fare for varig helseskade ved ved hudkontakt.

R68/22 Farlig: mulig fare for varig helseskade ved svelging.

R68/20/21 Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding og hudkontakt.

R68/20/22 Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding og svelging.

R68/21/22 Farlig: mulig fare for varig helseskade ved hudkontakt og svelging.

R68/20/21/22 Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.