R setninger:

R1 Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.

R2 Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder.

R3 Meget eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder.

H-setninger:

H200 Ustabile eksplosive varer.

H201 Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.

H202 Eksplosjonsfarlig; stor fare for utkast av fragmenter.

H203 Eksplosjonsfarlig; fare for brann, trykkbølge eller utkast av fragmenter.

EUH-setninger:

EUH 001 Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.

 

EUH 006 Eksplosjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.

 

EUH 014 Reagerer voldsomt med vann.

 

P-setninger:

Sikkerhetssetninger - generelt:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 Les etiketten før bruk.

Fareutsagn "stiftes" til produkter eller stoffer, avhengig av hvordan de er klassifisert. GHS - Global harmonized system - er et klassifiseringssystem utviklet av UN.

S-setninger...

Sikkerhetssetninger som skal benyttes ved merking av stoffet. S-setningene angir hvilke forholdsregler man bør ta når man håndterer stoffet:

S1 Oppbevares innelåst.

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S3 Oppbevares kjølig.